گرمگاه . بررسی فروش و اجرا تاسیسات ساختمان و تجهیزات استخر

فروشگاه اینترنتی گرمگاه برترین وب سایت بررسی و اجرای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات استخر در ایران

پمپ سیرکولاتور چیست؟

مدل قطرانش in قدرت الکتروموتور kw دبیG.P.M هد (ft) برق مصرفی دور موتور RPM قیمت ( ریال )
سه فاز تکفاز HZ–Ф–V
(سری ۱۰۰) UPS 25-40 “۱ ۰٫۰۶ ۳ ۳٫۶ ۲۳۰ -۱- ۵۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۱۰۰) UPS 25-50 “۱ ۰٫۰۵ ۳٫۲ ۴٫۲ ۲۳۰ -۱- ۵۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۱۰۰) UPS 25-55 “۱ ۰٫۱۱ ۵٫۵ ۴٫۵ ۲۳۰ -۱- ۵۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۱۰۰) UPS 25-60 “۱ ۰٫۱ ۴ ۵ ۲۳۰ -۱- ۵۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۱۰۰) UPS 25-80 “۱ ۰٫۲ ۸ ۷ ۲۳۰ -۱- ۵۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۱۰۰) UPS 32-55 “¼۱ ۰٫۱۱ ۷٫۵ ۵ ۲۳۰ -۱- ۵۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۱۰۰) UPS 32-60 “¼۱ ۱۱ ۵ ۲۳۰ -۱- ۵۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۱۰۰) UPS 32-70 “¼۱ ۰٫۱۴ ۹٫۵ ۱۷ ۲۳۰ -۱- ۵۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۱۰۰) UPS 32-80 “¼۱ ۰٫۲۴ ۱۰٫۵ ۷ ۲۳۰ -۱- ۵۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۱۰۰) UPS 32-100 “¼۱ ۰٫۳۵ ۱۳ ۹٫۵ ۲۳۰ -۱- ۵۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۱۰۰)UPS 36-50 F “۲ ۰٫۱۱ ۷٫۵ ۴٫۵ ۲۳۰ -۱- ۵۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۱۰۰) UPS 36-80 F “۲ ۰٫۲۴ ۱۰٫۵ ۷ ۲۳۰ -۱- ۵۰ ۳Speed استعلامی

مدل

قطررانش in

قدرت الکتروموتور kw

دبیG.P.M

هد(ft)

برق مصرفی

دورموتور RPM

قیمت(ریال)

سه فار

تکفاز

Ф – V

(سری ۲۰۰) UPS 32-30 F “¼۱ ۰٫۱۱۵ ۰٫۰۸۵ ۲۵ ۶ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 32-60 F “¼۱ ۰٫۱۸۵ ۰٫۱۹ ۳۰ ۱۱٫۸ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 32-120 F “¼۱ ۰٫۴ ۰٫۳۸ ۱۳ ۹ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 40-30 F “½۱ ۰٫۱۴ ۰٫۱۱۵ ۳۸٫۵ ۵٫۸ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 40-60/4 F “½۱ ۰٫۳۲ ۰٫۲۶ ۴۷٫۸ ۱۱٫۴ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 40-60/2 F “½۱ ۰٫۲۵ ۰٫۲۸ ۴۳٫۸ ۱۲٫۴ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 40-120 F “½۱ ۰٫۴۶ ۰٫۴۷ ۱۸ ۹ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 40-180 F “½۱ ۰٫۷۷ ۰٫۷۹ ۲۰ ۱۳ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 40-185 F “½۱ ۰٫۹۷۵ ۰٫۸۹ ۲۰ ۱۶ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 50-30 F “۲ ۰٫۱۶ ۰٫۱۵ ۵۱٫۵ ۵٫۸۱ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 50-60/4 F “۲ ۰٫۴۳ ۰٫۴۳ ۷۰ ۱۰٫۹ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 50-60/2 F “۲ ۰٫۳۶ ۰٫۳۹ ۶۵٫۸ ۱۳٫۵ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 50-120 F “۲ ۰٫۷۲ ۰٫۷۶ ۲۸ ۹ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 50-180 F “۲ ۱ ۱ ۲۹ ۱۲ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 50-185 F “۲ ۱٫۲۶۵ ۱٫۲۹ ۲۹ ۱۶ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 65-30 F “½۲ ۰٫۲۱۵ ۰٫۲۱ ۷۴٫۹ ۵٫۷۱ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 65-60/4 F “½۲ ۰٫۶۶ ۰٫۶۴ ۱۱۱ ۱۳٫۱ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 65-60/2 F “½۲ ۰٫۴۹ ۰٫۵۱ ۹۲٫۶ ۱۲٫۳ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 65-120 F “½۲ ۱٫۱۵ ۱٫۲ ۴۳ ۹ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 65-180 F
“½۲
۱٫۵۵
۴۶
۱۴
۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰
۳Speed
استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 65-185 F “½۲ ۱٫۷۱ ۴۶ ۱۴ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 80-30 F “۳ ۰٫۳۶ ۱۰۷ ۶٫۳۹ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 80-60 F “۳ ۰٫۸۸ ۱۶۷ ۱۲٫۸ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 80-120 F “۳ ۱٫۵ ۱۶۱ ۲۵٫۹ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 32-120 F “۳ ۰٫۳۴ ۱۳ ۹ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 40-120 F “۳ ۰٫۴۶ ۱۸ ۹ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 40-180 F “۳ ۰٫۷۳ ۲۰ ۱۳ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 40-185 F “۳ ۰٫۸۲ ۲۰ ۱۶ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 50 120 F “۳ ۰٫۷ ۲۸ ۹ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 50-180 F “۳ ۰٫۹۴ ۲۹ ۱۲ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 50-185 F “۳ ۱٫۲۴ ۲۹ ۱۶ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 65-120 F “۳ ۱٫۱۵ ۴۳ ۹ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS5-185 F “۳ ۱٫۳۴ ۴۱ ۱۷ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی

پمپ سیرکولاتور یا Circulator pump به پمپی گفته می شود که جهت گردش یک سیال درون یک سیکل بسته مورد استفاده قرار می گیرد. پمپ های سیرکولاتور جهت تامین آب داغ در سیستم های گرمایشی مرکزی و منطقه ای و گردش آب در سیستم های آب گرم خانگی مانند مدار آب گرم شوفاژ قابل استفاده است. قدرت موتور و میزان آبدهی پمپ ، همچنین قطر دهانه ورودی و خروجی پمپ سیرکوله ، از مهمترین پارامتر ها در انتخاب آن هستند.

پمپ سیرکولاتور چیست؟

پمپ سیرکولاتور از دسته پمپ های سانتریفیوژ و یکی از پرمصرف ترین پمپ ها در صنعت تاسیسات است. این پمپ ها که به آنها پمپ خطی ، پمپ آب گرم ، پمپ سیرکوله و پمپ آب در گردش نیز گفته می شود؛ وظیفه گردش آب در سیستم های گرمایش و حرارت مرکزی را بر عهده دارند و آب تا دمای ۱۴۰ درجه سانتیگراد را در سیستم به گردش در می آورند.

یکی از خصوصیات بارز این پمپ ها کارکرد کم صدای آنهاست. الکتروموتور پمپ سیرکولاتور از نوع RPM1400 یا RPM 2800 است. این پمپ ها تک دور ، دو دور ، سه دور یا چهار دور هستند. جنس بدنه پمپ سیرکولاتور از استنلس استیل ( فولاد ضد زنگ ) یا چدن و پروانه آنها نیز از جنس تکنو پلیمر ، استیل ، برنز یا برنج ، چدن ، آلومینیوم و باکالیت است. نکته قابل توجه در خصوص این پمپ ها این است که دارای مکش منفی نیستند و حتما باید سیال بر روی پمپ مسلط باشد.

پمپ سیركولاتور به دلیل in-line ( این لاین ) بودن یعنی در یک راستا قرار داشتن ورودی و خروجی پمپ نسبت به هم به نام ” پمپ خطی ” شهرت یافته است. پمپ های خطی عموماً جهت به گردش در آوردن آب گرم در یک مدار بسته (با انواع كاربری خانگی ، اداری و صنعتی ) مورد استفاده قرار می گیرند.

پمپ سیرکولاتور

جهت ساختمان های دارای ارتفاع کوتاه یا با ارتفاع متوسط از الكتروپمپ های سیر کولا تور با دور پایین ( ۱۵۰۰ دور) و جهت ساختمان های بلند مرتبه از الكتروپمپ های سیركوالتور با دور بالا ( ۳۰۰۰ دور) استفاده می شود. آب بند پمپ های خطی به نوعی انتخاب می گردد ( معمولاً سیل مكانیكی ) تا بتواند تحمل دمایی از ۰ تا حداكثر ۱۲۰ درجه را پشتیبانی نماید. این نوع الكترو پمپ ها در دو دسته كلی ” تک دور” و یا ” سه دوره” در دو نوع ” تكفاز ” و ” سه فاز ” و با خروجی نیم اینچ تا حد اكثر ۵ اینچ به صورت معمول تولید می شوند ولی امكان ساخت سفارشی تا ۸ اینچ نیز وجود دارد.

پمپ های سیرکولاتور که عموما جهت به گردش در آوردن آب گرم در تاسیسات و سیستم های حرارت مرکزی مورد استفاده قرار می گیرد به دلیل طراحی اختصاصی و بهره گیری از مواد و قطعات استاندارد در به گردش در آوردن آب در سیستم های هیدرونیک و تاسیسات مرکزی ساختمان بیشترین بازده را داشته و نصب افقی و سهولت در بهره گیری در محل هایی که حجم اندکی نیز دارند به راحتی مورد استفاده قرار می گیرد.

به طور کلی کلمه سیرکوله به معنی گردانیدن است و منظور از پمپ سیرکولاتور پمپ هایی است که وظیفه حرکت دادن یا گردانیدن آب سرد یا گرم سیستم های تهویه مطبوع یا حرارت مرکزی ساختمان را از محل تولید تا محل های تبادل حرارت در دستگاه های سرمایش و گرمایش بر عهده دارند. پمپ های سیرکولاتور معمولا در ساختمانهای کوچک و متوسط با دور کمتر ( و تا حدود ۱۴۵۰ دور در دقیقه ) مورد استفاده قرار می گیرند.

به عبارت دیگر پس از تامین آب گرم در دیگ حرارت مرکزی ساختمان و همچنین آب سرد در سیکل تبرید چیلر و سیستم سرمایش ساختمان ، وظیفه حرکت دادن این آب گرم یا آب سرد در لوله ها از محل موتورخانه تا محل های تبادل حرارت مانند رادیاتورها ، فن کویل ها و کویل های هواساز بر عهده پمپ های سیرکولاتور می باشد.

پمپ های سیرکولاتور آب سیستم های سرمایش و گرمایش ، در ساختمان های کوچک و متوسط معمولاً دارای انواع خطی و زمینی و دور ۱۴۵۰ بوده و نسبت به پمپ های مشابه آبرسانی دارای توان الکتریکی کمتری می باشند. پمپ های خطی روی لوله همراه با اتصال دنده ای یا فلنجی نصب می گردند و پمپ های زمینی نیز روی شاسی مناسب و تراز شده و روی بولت های دارای لرزه گیر لاستیکی نصب می شوند.

مدل قطرانش in قدرت الکتروموتور kw دبیG.P.M هد (ft) برق مصرفی دور موتور RPM قیمت ( ریال )
سه فاز تکفاز HZ–Ф–V
(سری ۱۰۰) UPS 25-40 “۱ ۰٫۰۶ ۳ ۳٫۶ ۲۳۰ -۱- ۵۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۱۰۰) UPS 25-50 “۱ ۰٫۰۵ ۳٫۲ ۴٫۲ ۲۳۰ -۱- ۵۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۱۰۰) UPS 25-55 “۱ ۰٫۱۱ ۵٫۵ ۴٫۵ ۲۳۰ -۱- ۵۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۱۰۰) UPS 25-60 “۱ ۰٫۱ ۴ ۵ ۲۳۰ -۱- ۵۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۱۰۰) UPS 25-80 “۱ ۰٫۲ ۸ ۷ ۲۳۰ -۱- ۵۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۱۰۰) UPS 32-55 “¼۱ ۰٫۱۱ ۷٫۵ ۵ ۲۳۰ -۱- ۵۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۱۰۰) UPS 32-60 “¼۱ ۱۱ ۵ ۲۳۰ -۱- ۵۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۱۰۰) UPS 32-70 “¼۱ ۰٫۱۴ ۹٫۵ ۱۷ ۲۳۰ -۱- ۵۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۱۰۰) UPS 32-80 “¼۱ ۰٫۲۴ ۱۰٫۵ ۷ ۲۳۰ -۱- ۵۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۱۰۰) UPS 32-100 “¼۱ ۰٫۳۵ ۱۳ ۹٫۵ ۲۳۰ -۱- ۵۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۱۰۰)UPS 36-50 F “۲ ۰٫۱۱ ۷٫۵ ۴٫۵ ۲۳۰ -۱- ۵۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۱۰۰) UPS 36-80 F “۲ ۰٫۲۴ ۱۰٫۵ ۷ ۲۳۰ -۱- ۵۰ ۳Speed استعلامی

مدل

قطررانش in

قدرت الکتروموتور kw

دبیG.P.M

هد(ft)

برق مصرفی

دورموتور RPM

قیمت(ریال)

سه فار

تکفاز

Ф – V

(سری ۲۰۰) UPS 32-30 F “¼۱ ۰٫۱۱۵ ۰٫۰۸۵ ۲۵ ۶ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 32-60 F “¼۱ ۰٫۱۸۵ ۰٫۱۹ ۳۰ ۱۱٫۸ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 32-120 F “¼۱ ۰٫۴ ۰٫۳۸ ۱۳ ۹ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 40-30 F “½۱ ۰٫۱۴ ۰٫۱۱۵ ۳۸٫۵ ۵٫۸ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 40-60/4 F “½۱ ۰٫۳۲ ۰٫۲۶ ۴۷٫۸ ۱۱٫۴ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 40-60/2 F “½۱ ۰٫۲۵ ۰٫۲۸ ۴۳٫۸ ۱۲٫۴ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 40-120 F “½۱ ۰٫۴۶ ۰٫۴۷ ۱۸ ۹ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 40-180 F “½۱ ۰٫۷۷ ۰٫۷۹ ۲۰ ۱۳ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 40-185 F “½۱ ۰٫۹۷۵ ۰٫۸۹ ۲۰ ۱۶ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 50-30 F “۲ ۰٫۱۶ ۰٫۱۵ ۵۱٫۵ ۵٫۸۱ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 50-60/4 F “۲ ۰٫۴۳ ۰٫۴۳ ۷۰ ۱۰٫۹ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 50-60/2 F “۲ ۰٫۳۶ ۰٫۳۹ ۶۵٫۸ ۱۳٫۵ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 50-120 F “۲ ۰٫۷۲ ۰٫۷۶ ۲۸ ۹ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 50-180 F “۲ ۱ ۱ ۲۹ ۱۲ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 50-185 F “۲ ۱٫۲۶۵ ۱٫۲۹ ۲۹ ۱۶ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 65-30 F “½۲ ۰٫۲۱۵ ۰٫۲۱ ۷۴٫۹ ۵٫۷۱ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 65-60/4 F “½۲ ۰٫۶۶ ۰٫۶۴ ۱۱۱ ۱۳٫۱ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 65-60/2 F “½۲ ۰٫۴۹ ۰٫۵۱ ۹۲٫۶ ۱۲٫۳ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 65-120 F “½۲ ۱٫۱۵ ۱٫۲ ۴۳ ۹ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 65-180 F
“½۲
۱٫۵۵
۴۶
۱۴
۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰
۳Speed
استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 65-185 F “½۲ ۱٫۷۱ ۴۶ ۱۴ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 80-30 F “۳ ۰٫۳۶ ۱۰۷ ۶٫۳۹ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 80-60 F “۳ ۰٫۸۸ ۱۶۷ ۱۲٫۸ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 80-120 F “۳ ۱٫۵ ۱۶۱ ۲۵٫۹ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 32-120 F “۳ ۰٫۳۴ ۱۳ ۹ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 40-120 F “۳ ۰٫۴۶ ۱۸ ۹ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 40-180 F “۳ ۰٫۷۳ ۲۰ ۱۳ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 40-185 F “۳ ۰٫۸۲ ۲۰ ۱۶ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 50 120 F “۳ ۰٫۷ ۲۸ ۹ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 50-180 F “۳ ۰٫۹۴ ۲۹ ۱۲ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 50-185 F “۳ ۱٫۲۴ ۲۹ ۱۶ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS 65-120 F “۳ ۱٫۱۵ ۴۳ ۹ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی
(سری ۲۰۰) UPS5-185 F “۳ ۱٫۳۴ ۴۱ ۱۷ ۳-۴۰۰ | ۱-۲۳۰ ۳Speed استعلامی

در سایت شرکت گرمگاه انواع پمپ سیرکولاتور از برندهای ایرانی و خارجی مانند صنایع پمپ ارس ، سمنان انرژی ، پمپیران ، گراندفوس و … عرضه می شوند.

  • خیابان طالقانی بهارجنوبی پلاک۱۲۰ طبقه۲ واحد۹
  • شماره تماس :    ۸۸۳۲۸۹۹۳ – ۸۸۳۴۷۶۱۴ – ۸۶۰۷۱۹۷۲ – ۸۸۳۲۵۴۳۳ – ۸۸۳۴۰۲۹۳
  • فکس : ۸۸۳۲۸۹۹۳
  • تلفن همراه جهت مشاوره در ساعات غیر اداری : ۰۹۱۹۱۰۲۰۹۵۵ – ۰۹۱۲۳۴۰۵۲۵۹

پمپ ها :
پمپ ارس